İletişim Bilgileri     Arama

Hakkımızda

Hakkımızda

Bilgi kaynakları her gün çeşitleniyor, artıyor; bu çeşitlenme ve artış karşısında doğru, güvenilir ve yararlı bilgiye ulaşmak her geçen gün daha büyük bir sorun haline geliyor.

Analiz edilerek işlenmiş bilgi de salt bilgiyle yarışırcasına alanını genişletiyor. Başta İslam dünyası olmak üzere toplumlara karşı bilgi ve işlenmiş bilgi üzerinden operasyon yapılıyor.

Eski çağlarda sadece fizikî işgal söz konusu iken bugün fizikî işgalin yanında kültürel işgaller de gerçekleştiriliyor. Bilgi, işlenmiş bilgi (analiz) ve örgütlenmiş bilgi (ideolojiler) üzerinden gerçekleştirilen saldırılarla fizikî işgalin yıkımını aşan yıkımlar görülüyor. 

Bu yıkıma düşünsel bir karşılık vermek, bireylerin kabiliyet ve imkânlarını aşıyor. Buna karşı koyacak kurumlar bulunmadığında dünyanın dışlanan toplumları ve özellikle İslam âlemi, bilgi operasyonları ve kültürel işgaller karşısında savunmasız kalıyor.

Strateji, Düşünce ve Analiz Merkezi, bireye ve topluma yönelen bilgi operasyonları ve kültürel işgale karşı koymayı vazife biliyor. Çeşitlenen ve artan bilgi kaynakları karşısında, kurumsal bir yapı içinde, açık kaynaklardan yararlanarak doğru, yararlı ve güvenilir bilgiye ulaşmayı, bu bilgiyi analiz ederek işlemeyi ve topluma ulaştırmayı hedefliyor.

 

MERKEZİMİZİN MİSYONU

Strateji, Düşünce ve Analiz Merkezinin misyonu, doğru, yararlı ve güven duyulan bir bilgi kaynağı oluşturarak toplumun doğruyu, iyiyi fark etmesini sağlamak; yanlış olana karşı durması için onu gerekli bilgi ve farkındalığa ulaştırmaktır.

Merkezimiz, hiçbir fark gözetmeden, resmî anlamda kabul görmüş bir siyasi kimliğe sahip olan veya olmayan dünyanın her yanındaki özelde Müslümanların, genelde dışlanmış bütün toplumların sorunlarıyla ilgili bilgi toplar, o sorunların nedenlerini tespit etmeye ve bundan ortak sorunlara varmaya çalışır. O sorunları duyurur, o sorunlar konusunda duyarlılık oluşturmanın yollarını arar.

Merkezimiz, Doğu`da veya Batı`da insanlığa yönelen fizikî veya fikrî tehditleri tespit etmek için araştırmalar yapar. Bu tehditlere karşı bir uyanış ve dayanışmanın oluşması için fikrî çalışmalarda bulunur. Etkinliklerini, kendi bilgi kaynaklarına dayanarak güçlenmiş, hür, adil, örnek ve lider bir İslam dünyasına ulaşma hedefi doğrultusunda gerçekleştirir.

 

MERKEZİMİZİN VİZYONU

Merkezimiz, kendi bilgi kaynaklarına dayanarak güçlenmiş, hür, adil, örnek ve lider bir İslam dünyasına ulaşma hedefi doğrultusunda sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlarda araştırma yapar.

Bu doğrultuda okuma, inceleme, analiz etme, duyurma etkinlikleri ile yöneten veya yönetilen her kesime yönelir. Çağı ve öncesini bilen, gelecek hakkında çıkarımlarda bulunma yeteneğine sahip nitelikli insan gücünün oluşması için kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum gibi gerekli her tür etkinlikte bulunur.

Düşünsel etkinliklerde ulaştığı neticeleri, yaptığı analizleri sosyal medya üzerinden ve geleneksel medya kanallarıyla topluma duyurur; anket veya diğer araştırma yollarıyla ulaştığı sonuçları talep eden kurum ve kişilere verir.

Bölgesel ve uluslararası alanda faaliyet gösteren benzeri kurumlar ve bu yönde bilgi birikimine sahip şahsiyetlerle işbirliği yapar; yayınlar ve etkinlikler ile ortak bir bilgi havuzunun oluşması için çaba harcar, birlikte hareket etme ortam ve kabiliyetinin gelişmesi yönünde çalışır. Varlık ve refahımıza yönelen fizikî ve fikrî tehditleri tespit ve bertaraf edici tedbirlerin belirlenmesini sağlayacak incelemeler yapar.

Bölgesel ve küresel, legal veya illegal teşekkülleri inceleyerek bunların İslam dünyasının varlık ve refahına etkilerini belirler, onlarla ilgili öngörü ve önerilerini her tür iletişim imkânıyla duyurur.